Pogórze Wiśnickie

Granice Pogórza Wiśnickiego:

Od południa granica przebiega łagodnie z Beskidem Wyspowym, natomiast północną granicę stanowi próg denudacyjny Pogórza Karpackiego wysokości 60-80 m, a za nim znajduje się Podgórze Bocheńskie. Na obszarze Pogórza Wiśnickiego znajduje się Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy.

Pogórze wiśnickie

Budowa geologiczna i rzeźba terenu:

Średnie wyniesienie mieści się między 330-480 m n.p.m. Pogórze charakteryzują wydłużone szerokie spłaszczone garby, oddzielone wąskimi obniżeniami pochodzenia erozyjnego.

Najważniejsze wzgórza Pogórza Wiśnickego to:
– Rogozowa (530 m n.p.m.),
– Szpilówka (516 m n.p.m.),
– Bukowiec (498 m n.p.m.),
– Paprotna (460 m n.p.m.),
– Żarnówka (457 m n.p.m.),
– Bocheniec (399 m n.p.m.),
– Wilkówka (zwana też Dąbrową, 409 m n.p.m.),
– Wolnica (408 m n.p.m.),
– Panieńska Góra (331 m n.p.m.).

W dolinach płyną bystre potoki należące do dorzecza Raby, Uszwicy lub Dunacja, a spadki na zboczach dochodzą do 20%. Pogórze Wiśnickie budują dolno i górnokredowe utwory fliszowe, kredowe łupki oraz eoceńskie łupki pstre, margle, piaskowce. Są one przykryte kilkunastometrową warstwą utworów z czwartorzędu tj. glin pylastych, glin i pyłów półzwartych, pyłowymi utworami lessopodobnymi. W północnej części na granicy z pogórzem Bocheńskim teren przykrywają głównie utwory pylaste w postaci pseudobielicowych gleb. Erozja wodna i wietrzna stale zmienia krajobraz w wyniku deflacji, spłukiwania oraz akumulacji materiału. Zaniechanie upraw wraz z wzrostem powierzchni lasów i łąk zahamowały dostawę materiału do potoków, co powodowało wzrost energii potoków i silniejsze erodowanie dolin rzecznych. Charakterystyczną cechą wzniesień Pogórza Wiśnickiego jest występowanie licznych wystających z ziemi skałek, ostańców wierzchołkowych i wychodni.

Środowisko naturalne Pogórza Wiśnickiego:

Jest w niewielkim tylko stopniu skażone, gdyż brak tu ciężkiego przemysłu i wielkich aglomeracji miejskich, a rolnictwo zbliżone jest do ekologicznego. Cały obszar pogórza wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Wiśnickiego.

Wybrane fotografie z regionu Pogórza Wiśnickiego: