Pogórza Karpackie. Podróże i turystyka kwalifikowana, jako propozycja ciekawego wypoczynku aktywnego. Krajowe oraz odległe wyprawy Trekkingowe.

 

Obserwatorium astronomiczne w Rzepienniku Biskupim

Czy za dwa lata w obserwatorium astronomicznym w Krakowie, Częstochowie lub Rzepienniku Biskupim będziemy oglądać "rozgwieżdżone niebo" przez największy w Polsce teleskop? Są na to szanse. Do tego czasu Bogdan Wszołek - astronom - rodem z Rzepiennika, chce dokonać wszelkich formalności i o ile będzie to możliwe sprowadzić do polski teleskop watykański. To zadanie wymagające dobrego przygotowania. Aby było ono możliwe, 22 grudnia 2009r. zarejestrowane zostało stowarzyszenie "Astronomia Nova". 9 kwietnia 2010r. na terenie Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie odbędzie się walne zebranie założycielskie. Został poczyniony kolejny znaczący krok w upowszechnianiu astronomii w Polsce i na Pogórzu Karpackim. Pozostaje mocno wspierać te, jakże cenne działa.

W tym miejscu prezentujemy wywiad przeprowadzony latem 2009r. dla Pogorza.pl z astronomem - Bogdanem Wszołkiem.

Stowarzyszenie Astronomia Nova stawia sobie następujące cele:

- Podnoszenie kultury społeczeństwa w zakresie nauk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem astronomii i nauk jej pokrewnych.
- Prowadzenie własnej działalności badawczej i naukowej, zwłaszcza w zakresie astronomii, astrofizyki, astronautyki i fizyki przestrzeni okołoziemskiej, oraz działalności propagującej szeroko pojętą edukację w zakresie astronomii i dziedzin pokrewnych we wszystkich grupach społecznych i wiekowych.
- Tworzenie i utrzymywanie ośrodków badawczych i popularyzatorskich (obserwatoria astronomiczne, planetaria, parki i ścieżki edukacyjne, itp.) wraz z odpowiednim zapleczem socjalnym.
- Budzenie wrażliwości społecznej na piękno i nieocenioną wartość naturalnego środowiska przyrodniczego i na potrzebę umiejętnego w nim funkcjonowania.
- Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez ciekawe zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży i dorosłych w organizowanych akcjach popularyzujących zdobycze astronomii i dziedzin pokrewnych.
- Przeciwdziałanie bezrobociu oraz wyrównywanie szans społecznych obszarów słabiej rozwiniętych poprzez edukację w zakresie nauk ścisłych i poprzez wskazywanie ciekawych obszarów ich zastosowań np. w przemyśle kosmicznym.
- Budzenie ciekawości świata i zdarzeń w nim zachodzących poprzez organizowanie imprez turystycznych i wypraw naukowych o wydźwięku astronomicznym lub astronautycznym.
- Promowanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w zakresie badań astronomicznych i zadań natury astronautycznej dla szybszego i pełniejszego wykorzystania nowoczesnych technik kosmicznych na potrzeby projektów ekologicznych, meteorologicznych, telemetrycznych, telekomunikacyjnych i innych.

Stowarzyszenie zamierza swoje cele realizować poprzez:

- Organizowanie i utrzymywanie współpracy między przedstawicielami różnych dziedzin nauki w Polsce i za granicą.
- Ogłaszanie drukiem i publikowanie wydawnictw własnych Stowarzyszenia.
- Prowadzenie badań naukowych w zakresie astronomii, astronautyki i dziedzin pokrewnych.
- Inspirowanie, popieranie i organizowanie współpracy członków Stowarzyszenia ze szkołami, placówkami, pracownikami naukowymi, instytucjami i organizacjami gospodarczymi i kulturalnymi w kraju i za granicą.
- Organizowanie pokazów, odczytów, wykładów, wystaw, kursów, warsztatów, sympozjów, szkół, konferencji, konkursów, zlotów, obozów, wycieczek i wypraw naukowych i dydaktycznych z zakresu astronomii, astronautyki i dziedzin pokrewnych.
- Zapoznawanie społeczeństwa z działalnością Stowarzyszenia oraz rozbudzanie zainteresowań astronomią, astronautyką i naukami pokrewnymi.
- Współpracę z organizacjami, fundacjami, instytucjami i ruchami polskimi i zagranicznymi, które sprzyjają rozwojowi astronomii, astronautyki lub nauk pokrewnych.
- Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych.
- Inicjowanie, organizowanie i finansowanie obserwacji astronomicznych i badań laboratoryjnych służących astronomii, astronautyce i dziedzinom pokrewnym.
- Współpracę z samorządami terytorialnymi w zakresie tworzenia infrastruktury badawczej i edukacyjnej z zakresu astronomii, astronautyki i dziedzin pokrewnych.
- Zawiązywanie współpracy partnerskiej dla realizacji projektów badawczych i edukacyjnych oraz przedsięwzięć inwestycyjnych.
Wnioskowanie o przydzielenie środków na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Astronomia Nova zaprasza w poczet swoich członków wszystkie osoby, które chcą swoimi kompetencjami, talentem i pracowitością sprzyjać budowaniu kultury astronomicznej w społeczeństwie.

Adres siedziby Zarządu:
Astronomia Nova
Al. Armii Krajowej 13/15,  42-200 Częstochowa
Prezes: Dr Bogdan Wszołek, bogdan@ajd.czest.pl, tel. 518-043-166, 34-361-49-18 wewn. 299.

  Historia artykułu:

data utworzenia:  2010-04-01 12:33

data publikacji:  2010-04-01 13:32

data modyfikacji: 2010-04-29 19:37

szukasz kontaktu: contact form

© 2007-2020 Pogorza.PL

zgłoś błąd: error on the side

statystyka od luty 2008 => | all: 2512694 | unique: 1281686 | interest: 1.96 (48.99%) |

kod strony generowano (sekundy): 0.66870      min: 0.111086      max: 0.88649      średnia: 0.694923