Pogórza Karpackie. Podróże i turystyka kwalifikowana, jako propozycja ciekawego wypoczynku aktywnego. Krajowe oraz odległe wyprawy Trekkingowe.

 

Natura 2000 w obiektywie - konkurs fotograficzny

natura-2000-konkurs

1 październik 2009
Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Konkurs kierowany jest wszystkich amatorsko zajmujących się fotografią. Fotorelację z wręczenia nagród serwis intermaks zamieszcza tutaj.

Regulamin konkursu fotograficznego "FOTO - NATURA 2000"

1.Konkurs organizowany jest przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Terenowych Tarnowie, pod patronatem Regionalnego Konserwatora Przyrody w Krakowie.

2.Konkurs organizowany jest przy współpracy z Wydziałem Spraw Terenowych w Starym Sączu, Nadleśnictwem Gromnik, Nadleśnictwem Piwniczna, Nadleśnictwem Nawojowa, Nadleśnictwem Stary Sącz oraz Tarnowskim Centrum Kultury.

3.Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla wszystkich osób amatorsko zajmujących się fotografią.

4.Temat prac konkursowych:
Obszary Natura 2000 (w tym: przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, krajobraz obszaru Natura 2000,), znajdujące się na terenie powiatów: dąbrowskiego, tarnowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego. Spis obszarów Natura 2000 znajdujących się na terenach ww. powiatów przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

5.Informacje o obszarach Natura 2000 oraz mapy obszarów Natura 2000 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000 oraz na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie: http://krakow.rdos.gov.pl

6.Zdjęcia konkursowe muszą być wykonane na obszarach Natura 2000 z terenu ww. powiatów.

7.W konkursie oceniane będą zdjęcia czarno - białe i kolorowe.

8.Każdy uczestnik może dostarczyć zdjęcia z dowolnej ilości obszarów Natura 2000 objętych konkursem (Załącznik nr 1), z zastrzeżeniem że z jednego obszaru może dostarczyć maksymalnie trzy zdjęcia.

9.Prace należy dostarczyć do siedziby Wydziału Spraw Terenowych, Oddział w Tarnowie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, osobiście lub listem poleconym, w usztywnionej kopercie, w formie odbitek o formacie 20x30 cm, na papierze błyszczącym, nie podklejone.

Adres:
Wydział Spraw Terenowych
Oddział w Tarnowie
RDOŚ w Krakowie
al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów

Zdjęcia dostarczane osobiście należy składać pod ww. adres, na V piętrze, w pokojach nr 510 lub 509.

10.Prace należy dostarczyć do dnia 1 października 2009 roku (decyduje data stempla pocztowego).

11.Prace dostarczone na konkurs nie powinny być wcześniej publikowane, a udział w konkursie oznacza zgodę na ich bezpłatną prezentację na wystawach pokonkursowych oraz bezpłatną publikację w prasie i innych publikacjach pokonkursowych.

12.Zdjęcia należy przesłać w usztywnionej kopercie na adres tut. Wydziału. W kopercie powinny się znajdować:
zdjęcia opatrzone na odwrocie tytułem, pseudonimem autora oraz miejscem ich wykonania (nazwą obszaru Natura 2000),
zaklejona koperta opisana pseudonimem autora i tytułami zdjęć, zawierająca w środku następujące dane: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy.

13.Prace nadesłane w terminie zostaną ocenione przez jury.

14.Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

15.Zwycięzcy konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez: Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Nadleśnictwo Gromnik, Nadleśnictwo Piwniczna, Nadleśnictwo Nawojowa oraz Nadleśnictwo Stary Sącz.

16.Wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się dniu 09 października 2009 r. w Tarnowskim Centrum Kultury przy ul. Rynek 5.

17.Prace konkursowe będą prezentowane również na wystawie pokonkursowej, która będzie miała miejsce na terenie działalności Wydziału Spraw Terenowych Oddział w Starym Sączu.

18.O godzinie rozstrzygnięcia konkursu połączonego z wernisażem wystawy pokonkursowej, uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie. Informacja ta zostanie również zamieszczona na stronach internetowych organizatorów konkursu.

19.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.Lista obszarów Natura 2000 na terenie powiatów: dąbrowskiego, tarnowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego.

Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków

1.Beskid Niski - PLB180002
2.Gorce - PLB120001
3.Puszcza Niepołomicka - PLB120002

Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk

1.Bednarka - PLH120033
2.Cerkiew w Łosiu koło Ropy - PLH120021
3.Grota Zbójnicka na Łopieniu - PLH120022
4.Kostrza - PLH120009
5.Krynica - PLH120039
6.Łabowa - PLH120036
7.Nawojowa - PLH120035
8.Ostoja Magurska - PLH180001
9.Ostoja Popradzka - PLH120019
10.Ostoje Nietoperzy Okolic Bukowca - PLH120020

Lista obszarów Natura 2000 proponowanych do wyznaczenia na podstawie Dyrektywy Siedliskowej

1.Biała Tarnowska - powiat tarnowski, nowosądecki, gorlicki
2.Dębówka nad rzeką Uszewką - powiat brzeski, tarnowski
3.Dolina rzeki Gróbki - powiat bocheński, brzeski
4.Dolny Dunajec - powiat tarnowski, dąbrowski, brzeski
5.Lubogoszcz - powiat limanowski
6.Jadowniki Mokre - powiat tarnowski
7.Liwocz* - powiat tarnowski, jasielski
8.Łąki koło Kasiny Wielkiej - powiat limanowski
9.Łososina - powiat limanowski, nowosądecki
10.Nawojowa (PLH120035 uzup.) - powiat nowosądecki
11.Nowy Wiśnicz - powiat bocheński
12.Ostoja w Paśmie Brzanki - powiat tarnowski
13.Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego* - powiat myślenicki, limanowski, nowosądecki
14.Ostoje Nietoperzy Okolic Bukowca (PLH120020) - tarnowski, nowosądecki, gorlicki
15.Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego - powiat gorlicki
16.Raba z Mszanką* - powiat myślenicki, limanowski
17.Środkowy Dunajec z dopływami* - powiat nowotarski, limanowski, nowosądecki
18.Tarnawka - powiat bocheński, limanowski
19.Uroczyska Beskidu Wyspowego - powiat limanowski
20.Wisłoka z dopływami - powiat gorlicki
21.Źródliska Wisłoki - powiat gorlicki


- zdjęcia z tych obszarów Natura 2000 mogą być wykonane na terenach powiatów graniczących - z uwagi na kontynuację obszarów naturowych na terenach wykraczających poza ramy regulaminu.

Źródło:
http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000 - zakładki "Polskie Obszary Natura 2000" i "Aktualności"
http://krakow.rdos.gov.pl - zakładki "Ogłoszenia/Natura 2000"

  Historia artykułu:

data utworzenia:  2009-06-27 14:40

data publikacji:  2009-10-12 22:34

data modyfikacji: 2009-11-21 23:29

szukasz kontaktu: contact form

© 2007-2020 Pogorza.PL

zgłoś błąd: error on the side

statystyka od luty 2008 => | all: 2516889 | unique: 1282593 | interest: 1.96 (49.04%) |

kod strony generowano (sekundy): 0.149944      min: 0.120079      max: 0.96465      średnia: 0.739347