Pogórza Karpackie. Podróże i turystyka kwalifikowana, jako propozycja ciekawego wypoczynku aktywnego. Krajowe oraz odległe wyprawy Trekkingowe.

 

Karpackie Podkowy - wspólna szansa

"Beskid Zielony" Lokalna Organizacja Turystyczna w Gorlicach wspólnie z kilkudzisięcioma partnerami od Krynicy po Krosno i Ryglice, przystapiła do realizacji projektu "Karpackie Podkowy". Przed "Beskidem Zielonym", żadna z profesjonalnie działających organizacji nie zwracała tyle uwagi na rozwój nie tylko terenów górskich, ale również Pogórzy Karpackich. Należy więc cieszyć się z faktu i wspierać słusznie podjęte działania.

W jego efekcie m.in. wybudowany zostanie szlak turystyki jeździeckiej o długości 765 km, a na nim zamontowanych zostanie 220 rogali, ok. 626 drogowskazów, ok. 1000 tyczek i ok. 500 tabliczek. Wydanych zostanie 9000 map oraz 10 000 folderów. Koszt realizacji całego projektu to ok. 1 mln złotych. Większość środków pochodzi z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych ustanowionego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Komponentu II - Ochrona Środowiska i Zrównoważony Rozwój.

Społeczność oceniana jest po tym,jak umie czerpać z dóbr stworzonych przez Naturę i minione pokolenia. Jednym z największych dóbr naszego regionu są jego walory turystyczne - bliskość przyrody, cisza, zieleń, niezanieczyszczone środowisko i osobliwości działalności człowieka.
"Drewniane Perły" - świątynie wpisane na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO na Szlaku Architektury Drewnianej, Magurski Park Narodowy z licznymi parkami krajobrazowymi, uzdrowisko Wysowa, koń huculski, Biecz miasto królów - architektoniczny "Diament Podkarpacia", "Karpacka Troja" - wczesnośredniowieczny gród w Trzcinicy, "Leśne Cmentarze" - świadkowie burzliwej historii I wojny światowej, materialne dowody kolebki przemysłu naftowego na "Karpackim Trakcie Naftowym", koronka klockowa z Bobowej - to tylko część skarbów kulturowych krainy Łemków i Pogórzan, zachodniej części Beskidu Niskiego i równoległego pasa Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego, gdzie rozwój turystyki ma być jednym z głównych źródeł pomyślności mieszkańców.
Jedynym rozwiązaniem w celu osiągnięcia sukcesu w rozwoju turystycznym regionu jest kreowanie, budowanie i funkcjonowanie produktów turystycznych wykorzystujących walory regionu z takim poszanowaniem natury i dziedzictwa kulturowego, aby źródło, z którego możemy czerpać, nigdy nie wyschło. Produkt turystyczny wpisany jest bowiem w zrównoważony rozwój turystyki.

"Beskid Zielony" Lokalna Organizacja Turystyczna w Gorlicach od kilku lat zaangażowana jest w działania dotyczące zrównoważonego rozwoju turystyki w regionie. W 2007 r. uczestniczyła w projekcie szkoleniowym dla branży turystycznej pn. "Turystyka Wspólna Sprawa", mającym na celu poprawę konkurencyjności branży i podniesienie kwalifikacji osób związanych z turystyką. W ramach cyklu szkoleń wypracowany został zsieciowany produkt turystyczny pod nazwą "Beskid Zielony - Magiczna Kraina Łemków i Pogórzan", na który składają się produkty wiodące związane z różnymi formami turystyki, takimi jak: infrastruktura turystyczna - "Chyża chata zaprasza", turystyka kulturowa - "Mona Lisa Beskidów", turystyka uzdrowiskowa - "W Krainie Wysowianki", turystyka aktywna "Hucuł i nie tylko".

Projekt - produkt turystyczny "Karpackie Podkowy" jest częścią produktu wiodącego związanego z turystyką aktywną, stanowiąc jednocześnie pierwszy krok do zorganizowania turystyki jeździeckiej.
Pomimo znacznej ilości stadnin i dużego zainteresowania turystyką konną, w Beskidzie Niskim i na Pogórzu nie istnieją wyznaczone trasy oraz nie zostały dotychczas uregulowane z właścicielami gruntów kwestie prawne związane z turystyką jeździecką na terenie Magurskiego Parku Narodowego, trzech Parków Krajobrazowych, obszaru Natura 2000. Utrudnia to zarówno rozwój tej formy turystyki, jak i szerszą promocję, szczególnie skierowaną do turystów zagranicznych.
Autorami zarysu koncepcji rozwoju turystyki jeździeckiej są: Włodzimierz Kario i Robert Łętowski, którzy zaproponowali nowatorskie rozwiązanie, polegające na zawarciu porozumienia pomiędzy właścicielami stadnin w regionie w zakresie obowiązku (proporcjonalnym do możliwości) dbałości o szlak w sektorze własnego ośrodka turystyki jeździeckiej, z możliwością pełnego wykorzystania szlaku i jego elementów składających się na produkt. Porozumienie jest przełomowym przejściem od rywalizacji do współpracy, jak również do powstania wspólnej i kompleksowej oferty turystycznej: szlaku dla turystyki jeździeckiej pn. "Karpackie Podkowy". Jest to oferta eksponująca walory naturalne i kulturowe regionu, w którym - ze względu na ochronę przyrody - rozwój turystyki może odbywać się jedynie w zorganizowanej formie. Projekt "Karpackie Podkowy", to realizacja uzupełniających się nawzajem, lecz stanowiących jedną zwartą całość, zadań opracowanych przez Roberta Łętowskiego, który jest też autorem nazwy własne produktu. Natomiast redakcji poszczególnych zadań dokonał zespół w składzie: Włodzimierz Kario, Janusz Lewek, Krystian Lewek, Jan Lisowicz, Robert Łętowski, Danuta Maryńczak, Barbara Przybyło, Grzegorz Rybczyk, Mieczysław Solarz, Bogdan Śliź.

Realizacji tej koncepcji podjęło się stowarzyszenie "Beskid Zielony" i projekt skierowany został do szerokiej grupy odbiorców:
- właścicieli stadnin, którzy w wyniku realizacji projektu uzyskają uprawnienia koncesjonowanego znakarza, będą mogli korzystać z legalnego szlaku, zostaną wypromowane ich stadniny, otrzymają foldery, mapy, tablice informacyjne;
- samorządów, które poprzez mieszkańców regionu, skorzystają z ożywienia gospodarczego, poprzez powstanie nowych miejsc pracy związanych z obsługą turystów, korzystających ze wzbogaconej oferty turystycznej;
- nadleśnictw, które uzyskają uporządkowany stan prawny, regulujący sposób korzystania z zasobów własnych przez uczestników turystyki jeździeckiej. Dotychczas bowiem uczestnicy wycieczek i wędrówek konnych poruszali się po terenie w sposób nieformalny, naruszając prywatność posesji, interesy Lasów Państwowych, przyczyniając się do szkód w ekosystemie i wchodząc w konflikty z prywatnymi właścicielami terenu oraz służbami leśnymi.
- uczniów klasy o profilu jeździeckim jednej ze szkół, którzy skorzystają z praktyk przy obsłudze realizowanego projektu z perspektywą zatrudnienia w ramach powstałego produktu.
Dodatkową korzyścią dla wszystkich odbiorców będzie budowa świadomości ekologicznej, jako najtańszego sposobu ochrony środowiska, niezbędna do realizacji jednego z głównych celów projektu, jakim jest ożywienie i promocja proekologicznej turystyki jeździeckiej.

Niniejszy projekt realizowany jest dzięki wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Projekt "Karpackie Podkowy" Lokalna Organizacja Turystyczna "Beskid Zielony" realizuje pod honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego, wspólnie z partnerem projektu - Stadniną Koni Huculskich "Gładyszów" w Regietowie oraz 22 ośrodkami turystyki jeździeckiej:
Farmą "LaMa" w Tyliczu;
Stadniną Koni "Połonina" w Hańczowej;
Stanicą Koni "Osława" w Wysowej;
Stajnią "Ramis" w Wysowej;
Stadniną Koni "Jaworzynka" w Regietowie;
Stadniną Koni Huculskich "Gładyszów" w Regietowie;
Stadniną Koni "Stara Cegielnia" w Gładyszowie;
Stadniną Koni "Jasionka" w Jasionce;
Stadniną "Ogrodziska" w Męcinie Wielkiej;
Stadniną "Hajstra" w Hucie Polańskiej;
Stajnią "Rumak" w Kotani;
Stanicą Konną "Skalnik" w Skalniku;
Zespołem Szkół w Nowym Żmigrodzie, stajnia "Olimp" w Nowym Żmigrodzie;
Gospodarstwem Rolnym - stajnia "Rancho" w Dębowcu;
Stadniną "Pasikonik" w Umieszczu;
Stadniną Koni "Ostoja" w Trzcinicy;
Stajnią "Huzar" w Jaśle;
Stadniną "Jasielskiego Stowarzyszenia Jeździeckiego" w Jaśle;
Stajnią "Galicja" w Jaśle;
Stanicą "Liwocz" w Brzyskach;
Stajnią "Paryja" w Ołpinach;
Stadniną "Agro - Ryglice" w Ryglicach;
gospodarstwem agroturystycznym - "Kuźnia" w Pielgrzymce;
trzema współpracującymi ośrodkami turystyki jeździeckiej:
Gospodarstwo Rolne "ASTIR" - Stadnina Koni Huculskich i Arabskich Izby k/Krynicy;
Stajnia "Ropki" w Ropkach;
Stadnina "Ostoja" w Lipowcu.

Program realizujemy także przy współpracy z 5 starostwami:

Starostwem Powiatowym w Gorlicach;
Starostwem Powiatowym w Jaśle;
Starostwem Powiatowe w Krośnie;
Starostwem Powiatowe w Nowym Sączu;
Starostwem Powiatowe w Tarnowie;

17 gminami:
Gminą Krynica Zdrój;
Gminą Sękowa;
Gminą Lipinki;
Gminą Uście Gorlickie;
Gminą Krempna;
Gminą Osiek Jasielski;
Gminą Dukla;
Gmina Tarnowiec;
Gminą Nowy Żmigród;
Gminą Jasło;
Gmina miejska Jasło;
Gminą Skołyszyn;
Gminą Dębowiec;
Gminą Brzyska;
Gminą Kołaczyce;
Gminą Szerzyny;
Gmina Ryglice;

Magurskim Parkiem Narodowym;

5 nadleśnictwami:
Nadleśnictwem Gorlice;
Nadleśnictwem Łosie;
Nadleśnictwem Gromnik;
Nadleśnictwem Dukla;
Nadleśnictwem Kołaczyce;

Leśnym Zakładem Doświadczalnym w Krynicy.

Poszczególne ośrodki turystyki jeździeckiej zobowiązały się do aktywnego udziału w realizacji projektu polegającym na: pracy przy wytyczaniu i budowaniu odcinków szlaku bezpośrednio związanych z ośrodkiem, merytorycznej współpracy w opracowywania strony internetowej, folderów, map i przy innych pracach pomocniczych (gromadzenie materiałów niezbędnych do działań wydawniczo-promocyjnych), organizacji konferencji "Koń, turystyka jeździecka a ochrona środowiska", przejęcie odcinków szlaków w strefie bezpośrednio związanej ze stadniną, której są właścicielami, z obowiązkiem ich konserwacji na własny koszt, udziału w pracach związanych z wykreowaniem, organizacją i uruchomieniem produktu turystycznego, aktywnego stałego udziału w działaniach promocyjnych produktu, współpracy z partnerami porozumienia na podstawie określonych i przyjętych jednogłośnie zasad współpracy popartych stosownymi dokumentami w ramach funkcjonującego produktu oraz aktywnego uczestnictwa w działaniach marketingowych na rzecz projektu. Zobowiązały się przy tym do wyznaczenia swojego przedstawiciela, który weźmie udział w zakończonym egzaminem jedenastodniowym szkoleniu, na które złoży się kurs przodownika turystyki jeździeckiej i kurs koncesjonowanego znakarza szlaków turystyki, przeprowadzonym przez Komisję Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK..
W zamian każdy ośrodek - partner uczestniczący w realizacji zadania - otrzymuje dla wyznaczonej osoby z ośrodka turystyki jeździeckiej, uprawnienia przodownika turystyki jeździeckiej i koncesjonowanego znakarza szlaków turystyki jeździeckiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami PTTK pod warunkiem zdania egzaminu, tablicę informacyjną do zamontowania przy swojej stadninie, folder odpowiadający projektowi i ośrodkowi turystyki jeździeckiej, mapę turystyczną projektu, zakładkę swojego obiektu na stronie internetowej projektu, przygotowaną i wdrożoną informację na temat projektu i sieci szlaków oraz zagwarantowaną informację o obiekcie i jego działalności w ramach obsługi medialnej projektu.
Wybudowany zostanie szlak turystyki jeździeckiej o długości 765 km, który zostanie podzielony na strefy wokół każdej stadniny. Zgodnie z porozumieniem ze wszystkich odcinków szlaku może korzystać każda stadnina, natomiast odpowiedzialność rzeczową i finansową za konserwację, stan techniczny, ponosi gospodarz strefy. Od szlaku poprowadzone zostaną odcinki łącznikowe do atrakcji kulturowych i przyrodniczych znajdujących się w pobliżu. Szlak zostanie wytyczony zgodnie z przepisami prawa. Na szlaku zamontowanych zostanie 220 rogali, ok. 626 drogowskazów, ok. 1000 tyczek i ok. 500 tabliczek.
Przy każdym ośrodku zostaną zaprojektowane, wykonane i zamontowane tablice informacyjne, będące elementem komunikacji wizualnej. Tablice zawierać będą: mapę danego odcinka szlaku w strefie stadniny, przebieg całego szlaku w formie schematycznej, fotografie najbliższych atrakcji turystycznych, logo i informacje o fundatorze.
Informacje o atrakcjach turystycznych zlokalizowanych wokół szlaku opracowane zostaną na nowo na podstawie wizji lokalnej, kwerendy zbiorów bibliotecznych i dokumentacji fotograficznej.
Działalność wydawniczą stanowić będzie druk map i folderów informacyjnych (w sumie 9000 map oraz 10 000 egz. folderów) dla każdej stadniny, zawierających szczegółowe informacje o odcinku szlaku oraz ogólne o projekcie. Mapy zostaną wykreślone od podstaw na podkładach topograficznych z zachowaniem praw autorskich. Naniesiony zostanie przebieg szlaku, atrakcje turystyczne. Będą one dostępne w punktach informacji turystycznej, stadninach oraz w sieci potencjalnych odbiorców zainteresowanych turystyką jeździecką
Uruchomienie strony internetowej i bieżące jej uzupełnianie to jedna z wizytówek projektu
Dla dziennikarzy z mediów branżowych oraz zainteresowanych biur podróży zostanie zorganizowane study tour. W związku z tym zostaną przygotowane materiały promocyjne i informacyjne, prezentacje szlaku, ośrodków turystyki jeździeckiej i walorów turystycznych regionu oraz, jako dodatkowa atrakcja, występy zespołów regionalnych.
Pod patronatem uczelni rolniczych i turystycznych zorganizowana zostanie dla około 80 osób w Stadninie Koni Huculskich Gładyszów trzydniowa konferencja pn. "Koń, turystyka jeździecka a ochrona środowiska. Uczestnikami będą przedstawiciele: branży turystycznej, ochrony środowiska, hodowcy koni. Główne założenia konferencji to wypracowanie wspólnego stanowiska na temat organizacji turystyki jeździeckiej w regionie chronionym przyrodniczo.

Projektowi przez cały czas realizacji towarzyszyć będzie szeroka kampania informacyjno-promocyjna.

Projekt Karpackie Podkowy realizowany jest od 1 lipca 2009 r. i potrwa do 31grudnia 2010 r. Przez ten okres przy projekcie będzie pracował sztab ludzi odpowiedzialnych za jego realizację. Pełnomocnikiem Zarządu "Beskid Zielony" do spraw realizacji projektu został Włodzimierz Kario. Koordynatorem realizacji całego projektu został Robert Łętowski. Funkcje kierownika powierzono Januszowi Lewkowi a asystować mu będzie Krystian Lewek. Obsługa biurowa spoczywać będzie w rękach Barbary Przybyło,opiekę prawną pełnić będzie Krzysztof Buliński, medialną Agencja Reklamowa Lemur - Marketing Grzegorz Rybczyk, zaś księgową Biuro Rachunkowe "Tax - Izabela Wójcikiewicz". Pośród ekspertów znaleźli się Józef Mos (PTTK), Włodzimierz Kario, Jan Lisowicz, Bogdan Śliż, Mieczysław Solarz (turystyka jeździecka). Obsługą projektu oraz sprawozdaniami zajmować się będzie Danuta Świerk-Maryńczak. Pomocy przy obsłudze projektu i korekcie sprawozdań podjęła się Monika Ochwat.

Realizacja projektu "Karpackie Podkowy",będzie miała znaczący i trwały wpływ na grupy uczestników. Trwałość ta będzie wielopoziomowa: do dyspozycji turystów istadnin pozostanie szlak, zaś dbałość o jego stan techniczny będzie leżała w interesie właścicieli stadnin; część osób podniesie swoje kwalifikacje i będzie się dokształcała; nastąpi wzmocnienie instytucjonalne organizacji, wzmocnieniu ulegnie też potencjał szkoleniowy i doświadczenie w działaniach na rzecz społeczności lokalnych; uczniowie nabędą nowe umiejętności i wiedzę na praktykach i stażach. Po zakończeniu realizacji projektu będzie kontynuowana, usankcjonowana prawnie, stała współpraca między przedstawicielami grup docelowych.
Po zakończeniu finansowania projektu z funduszu FOP kontynuacją działań będzie powołanie jednostki terenowej - statutowej, do prowadzenia działalności mającej na celu dalszy rozwój projektu w celu powołania produktu turystycznego, który będzie mógł konkurować na rynku turystycznym.
Koszt realizacji całego projektu to ok. 1 mln złotych. Większość środków pochodzi z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych ustanowionego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Komponentu II - Ochrona Środowiska i Zrównoważony Rozwój.

Informację przygotowali:
Robert Łętowski, Grzegorz Rybczyk

  Historia artykułu:

data utworzenia:  2009-12-21 13:41

data publikacji:  2009-12-21 14:10

data modyfikacji: 2010-05-10 17:25

szukasz kontaktu: contact form

© 2007-2020 Pogorza.PL

zgłoś błąd: error on the side

statystyka od luty 2008 => | all: 2512136 | unique: 1281470 | interest: 1.96 (48.99%) |

kod strony generowano (sekundy): 0.77461      min: 0.128210      max: 0.90949      średnia: 0.735482